office 2007 官方下载地址和office 2007安装激活密钥

作者: 冬冬 分类: 乱七八糟 发布时间: 2014-11-10 17:30
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (x86) – (Chinese – Simplified)
 • 详细信息

文件名

zh-hans_2007_microsoft_office_suite_service_pack_2_x86.exe

SHA1

777AC1E960E791F4FB34433185E6C12791AF0CE7

文件大小

301.28MB

发布时间

2009-04-28

ed2k://|file|zh-hans_2007_microsoft_office_suite_service_pack_2_x86.exe|315914760|8788449FD411570FE700FE297A5C2FC5|/

 • Office Enterprise 2007 – DVD (Simplified Chinese)
 • 详细信息

文件名

cn_office_enterprise_2007_DVD_VL_X12-19567.iso

SHA1

975C76A28183AC827F62160739FE0F7F4E600645

文件大小

755.52MB

发布时间

2006-12-14

ed2k://|file|cn_office_enterprise_2007_DVD_VL_X12-19567.iso|792221696|CDFFBCB61F4DD3C75E9DFCE89F41C6CB|/

 • Office Language Pack 2007 (Simplified Chinese)
 • 详细信息

文件名

cn_office_language_pack_2007_X12-42344.iso

SHA1

664138DFBD303FE8AEEA5AA5B58D5136426FA234

文件大小

538.47MB

发布时间

2006-12-09

ed2k://|file|cn_office_language_pack_2007_X12-42344.iso|564631552|38CCC2E475BEE272167635444CC40D9B|/

 • Office Professional 2007 (Simplified Chinese)
 • 详细信息

文件名

cn_office_professional_2007_cd_X12-42319.iso

SHA1

A2C010329F0EDD839065374E31BDEFAB01D6B6EF

文件大小

603.03MB

发布时间

2007-03-30

ed2k://|file|cn_office_professional_2007_cd_X12-42319.iso|632324096|74DE8A6B2FDF7932809AB8A6B997EF63|/

 • Office Professional Plus 2007 (Simplified Chinese)
 • 详细信息

文件名

cn_office_professional_plus_2007_dvd_X12-38713.iso

SHA1

F08011874038C82B4A3AE547556F0F51EAE42F1D

文件大小

661.91MB

发布时间

2007-03-30

ed2k://|file|cn_office_professional_plus_2007_dvd_X12-38713.iso|694059008|CFAE350F8A9028110D12D61D9AEC1315|/

 • Office Standard 2007 (x86) – CD (Chinese-Simplified)
 • 详细信息

文件名

zh-hans_office_standard_2007_x86_cd_x12-18931.iso

SHA1

F985B15B66028ABB42D0A4F0A9C2107B5351BC1B

文件大小

504.13MB

发布时间

2008-05-09

ed2k://|file|zh-hans_office_standard_2007_x86_cd_x12-18931.iso|528621568|8BC9FD5DB21A3A93E10EF151BE6EF229|/

 • Office Suite 2007 Service Pack 1 (x86) – CD (Chinese-Simplified)
 • 详细信息

文件名

zh-hans_office_suite_2007_service_pack_1_x86_cd_x13-87870.iso

SHA1

3AF941C62072A9FE95436C2FF20C4B87184E9B81

文件大小

549.46MB

发布时间

2008-05-09

ed2k://|file|zh-hans_office_suite_2007_service_pack_1_x86_cd_x13-87870.iso|576151552|03E502286FE1AA2C4B954EE81328EF8D|/

 • Office Ultimate 2007 – DVD (Simplified Chinese)
 • 详细信息

文件名

cn_office_ultimate_2007_DVD_X12-22271.iso

SHA1

740594185CAAC92B300F3EBBCE2C59F5461F9B03

文件大小

728.55MB

发布时间

2006-12-19

ed2k://|file|cn_office_ultimate_2007_DVD_X12-22271.iso|763938816|5507C6CCF4C1503A8A682D78AC05B87B|/

 

 

 

密钥:

V7BPJ-C6H9M-JFJ68-6FPX7-GQRMJ
R6MHT-DCDKJ-F6DTB-RTMMG-RFMYJ
CM26R-68FK8-WX8G9-FMXYH-Q987W
MJXCG-KR4XW-DK7WX-3V6D8-HB6HW
QYRY9-33D2M-H4XRK-37XG6-TB6HW
CVPVK-9J8H4-XDM79-MM3TF-8FCVW
WCTMY-JQ7CR-YGFX2-VDCCW-977D8
V6RYV-BK9QY-K8M2M-R6PR6-JXTHW
DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8
XJFMY-TKYPY-GX4RM-9T9DK-BM7MW
TJ6RT-3FVCB-DPYP8-XF7QM-96FV3
WCJBF-789H6-WHQM7-JG7CD-3XVMM

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注